Obsługa prawna klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, skupiając swoją uwagę na doradztwie i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w każdej indywidualnej sprawie Klientów w sferze życia prywatnego i zawodowego.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz w sprawach spadkowych

Sfera tego rodzaju spraw wymaga dużego zaangażowania, empatii i stworzenia odpowiedniej atmosfery w otwarciu na problemy wrażliwe, niejednokrotnie bolesne. Mecenas Ewa Kaczorowska-Weber szczególnie zwraca uwagę na zaufanie i komfort Klienta w tego typu szczególnych sprawach. W ramach tej pomocy Kancelaria świadczy pomoc w szczególności w zakresie:

 • spraw o rozwód

 • spraw o separację,

 • spraw o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,

 • spraw o unieważnienie małżeństwa,

 • spraw majątkowych między małżonkami (np. sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym i inne),

 • spraw ze stosunku między rodzicami a dziećmi (np. alimenty, rozstrzygnięcie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktów), władzy rodzicielskiej,

 • spraw o pochodzenie dziecka (np. sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, etc.).

 • dziedziczenia ustawowego

 • stwierdzenia nabycia spadku

 • podziału majątku spadkowego

 • odrzucenia spadku

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo, aby dowiedzieć się, jak można pomóc.

Prawo cywilne, odszkodowania

W szerokiej tematyce prawa cywilnego, w tym w szczególności w sprawach o odszkodowania najważniejsze jest skuteczne działanie. Kancelaria dba o interesy swoich Klientów respektując zasadę szybkości i skuteczności działania. W ramach pomocy prawnej w dziedzinie prawa cywilnego Klient Kancelarii otrzymuje poradę prawną, konsultację, a także reprezentację w postępowaniu sądowym w szczególności:

 • postępowania nakazowego, upominawczego, uproszczonego

 • odszkodowania, zadośćuczynienia (m.in. powypadkowe z AC i OC, dla osób poszkodowanych, błąd w sztuce lekarskiej, wypadek przy pracy)

 • umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna)

 • zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna)

 • prawo rzeczowe (m.in. własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zasiedzenie, służebność)

 • w sprawach o świadczenia z umów (np. spełnienie świadczenia, odszkodowanie, rękojmia i gwarancja, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, stwierdzenie nieważności lub bezskutecznego czynności prawnej, ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, kompleksowa pomoc prawna w zakresie windykacji należności),

 • w sprawach o odszkodowania wynikające z deliktu (np. odszkodowanie i zadośćuczynienie z umów ubezpieczenia),

 • w sprawach o ochronę dóbr osobistych,

Prawo karne, wykroczeniowe

Kancelaria świadczy usługi prawne w dziedzinie prawa karnego i w postępowaniach w sprawie o wykroczenia. W tej dziedzinie liczy się aktywność i duże zaangażowanie obrońcy, która gwarantuje pomyślność. Mecenas Ewa Kaczorowska-Weber jest zdania, że tylko mądra i dostosowana do konkretnych okoliczności obrona Klienta w sprawie karnej daje realną szansę na powodzenie. Kancelaria zapewnia:

 • reprezentowanie w toku postępowania karnego i wykroczeniowego

 • czynny udział w przesłuchaniach przed sądem oraz organami postępowania przygotowawczego

 • sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania

 • sporządzanie apelacji od wyroków sądów

 • reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, szczególnie w zakresie odroczenia, zawieszenia wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary

Prawo pracy

Kancelaria świadczy w tym zakresie obsługę prawną dotyczącą:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy

 • umowy o pracę

 • wypowiedzenia umowy o pracę

 • odszkodowania wynikające ze stosunku pracy

 • reprezentowania w toku spraw sądowych

Prawo administracyjne

Usługi prawne Kancelarii dotyczące prawa administracyjnego dotyczą:

 • sporządzanie odwołań od decyzji, skarg na bezczynność, zażaleń na postanowienia

 • sporządzanie wniosków i pism do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

Copyright 2014 by Adwokat Ewa Kaczorowska - Weber Kancelaria Adwokacka w Koninie

Realizacja: Rabanet.pl