Zakres Świadczonych Usług

Kancelaria adwokat Ewy Kaczorowskiej Weber z siedzibą w Koninie zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm oraz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych. Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego, spadkowego, odszkodowań, pracy, a także gospodarczych.

 

Szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym:

 • Umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna)
 • Zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna)
 • Prawo spadkowe (m.in. testament, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, niegodność, podział spadku)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (m.in. separacja, rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, pozbawienie praw rodzicielskich, adopcja)
 • Prawo pracy (m.in. prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, wynagrodzenia, urlopy, zasiłek, umowa o pracę, wypowiedzenie, odpowiedzialność majątkowa, ZUS)
 • Pozew cywilny (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, odpowiedź na pozew)
 • Środki odwoławcze (zażalenie, sprzeciw, zarzuty, apelacja)
 • Wniosek o wznowienie postępowania
 • Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Odszkodowanie, zadośćuczynienie (m.in. powypadkowe, dla osób poszkodowanych, błąd w sztuce lekarskiej, wypadek przy pracy)
 • Windykacja należności (m.in. pozew przeciw egzekucyjny, skarga na czynności komornika, wniosek o egzekucję należności)

Prawo karne, w tym:

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • Środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji)
 • Wniosek o dobrowolne poddanie się karze
 • Wniosek o przedterminowe zwolnienie
 • Pokrzywdzony (powództwo cywilne, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o naprawienie szkody)
 • Środki odwoławcze (zażalenie, apelacja)
 • Wniosek o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna

Prawo administracyjne, w tym:

 • Odwołania od decyzji organów administracji
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Skarga kasacyjna do NSA – Naczelnego Sądu Administracyjnego

Inne zagadnienia, w tym:

 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo budowlane
 • Udział w negocjacjach